Nemzetközi anti aging megoldások. PROFI Anti-Aging színező vakolat - Profibaustoffe Austria GmbH


Letöltés 1. Wheeler szerint a könyvnyomtatás, majd a vasút és a távíró együttes megjelenése után a jelenlegi hálózati forradalom jelentősége abban áll, hogy azt a mindenütt jelenlévő kommunikációs hálózatokon történő, korábban nem látott teljesítményű digitális interakciók hajtják.

Du wurdest vorübergehend blockiert

Mindez magától értetődően azt jelenti, hogy a jelenleg zajló hálózati forradalom nem csak új digitális lehetőségeket, hanem jelentős kihívásokat is előtérbe helyezett, különösen az emberek személyes szabadságával — és tegyük hozzá — az államok szabályozási gyakorlatával összefüggésben.

Wheeler rendkívül jól megfoghatóan érzékelteti a felmerülő anomáliákat. Szerinte nemzetközi anti aging megoldások szembetűnő, hogy számos munkahely szűnt meg a nagy ipari vállalatoknál, ugyanakkor ezzel párhuzamosan egyre több olyan internetes vállalat jött létre, melyek mindössze néhány tucatnyi embernek adnak munkát.

Ennél is komolyabb változást jelez, hogy az új kommunikációs hálózat sajátos módon elkülöníti egymástól az embereket, így mára a valódi közösségek is veszélybe kerültek. Az alapítók célja szerinte az volt, hogy az internet szabad, decentralizált, és mindenki számára elérhetővé váljon. A szerző viszont rámutat, hogy ma a Google és a Facebook ellenőrzi az internetes forgalom — és így a digitális piac — több mint kétharmadát 70 százaléka vállalatok működése pedig nem tekinthető transzparensnek, ami kiszolgáltatott helyzetbe hozza az általuk működtetett platformok felhasználóit.

Felmerül ugyanis, hogy egy ilyen, hálózati nagyságrendjét, elérését és hatását tekintve — megítélésünk szerint — az egyes államok ilyen képességével konkuráló közegen belül miként van lehetőség az alapvető jogok és szabadságok például véleménynyilvánítás szabadsága, vélemények sokszínűsége, demokratikus nyilvánosság fenntartása garanciáinak fenntartására? Talán nem véletlen, hogy a technológiai cégek szabályozásának kérdése egyre gyakoribb témája napjaink közéleti vitáinak.

Jelen tanulmány általános áttekintést nyújt a digitális magánvállalkozásként vagy social media platformként definiált technológiai cégeket érintő szabályozási keretről.

Célunk, hogy a szabályozás általános kereteinek bemutatása mellett egyes konkrét példákat megragadva különböző, az állami szuverenitást megkérdőjelező jelenségekre is felhívjuk a figyelmet.

E körben áttekintést adunk az egyes alapvető jogokat szólásszabadság, adatvédelem, szerzői jogok érintő szabályozás kapcsán, de a lehetséges szabályozási irányokra nézve is. Fontosnak tartjuk megjegyezni, hogy a tanulmányban körülhatárolt szabályozási kérdések és anomáliák a szektor működésének lényegéből eredő kritikus alapjogi dilemmákat vetnek fel, melyek döntő jelentőséggel bírnak az államok szuverenitására egyes alapvető jogok érvényesülése, állami szerep a jogrendszerrel összefüggésben, egyes eljárásjogi dilemmák.

A szabályozási irányok kapcsán azt is nemzetközi anti aging megoldások fogjuk, hogy a digitális szektor működése az államok pénzügyi-gazdasági szabályozó szerepét is számos esetben megkérdőjelezi. Ráadásul a mai napig nem született olyan, a digitális vállalatokat átfogóan érintő, innovatív szellemiségű szabályozás, mely érdemben rendezné a digitális szereplők speciális szolgáltatásaival és gazdasági tevékenységével kapcsolatban felmerülő, meglehetősen összetett, gyakran napról napra változó problémákat.

Mindez már csak azért is szuverenitási nemzetközi anti aging megoldások, mivel a digitális platformok mára a társadalom szinte minden alrendszerének működését alapvetően változtatták meg néhány év alatt. Példák az öregedésgátló pentapeptidekre látni fogjuk, a szektor szabályozására általános keretrendszer természetesen van, valamint az egyes országok bírói gyakorlata is bizonyos mértékben képes keretek közé szorítani a digitális szereplők működését.

Ezzel együtt a fennálló anomáliák miatt egyre inkább szükségessé válik egy iparági szemléletű, átfogó, innovatív szabályozás. Azt is látni fogjuk, hogy szuverenitási szempontból kifejezetten aggályos, hogy a cégek bizonyos körben meglehetősen nagy autonómiát kapnak a felmerülő különböző jogsérelmek vizsgálata, kezelése és elbírálása kapcsán.

" ANTI-AGING CENTRUM" Kft.

Jelenlegi szabályozási környezet 2. Az államok, valamint különböző államközi és szupranacionális szerveződések — mint amilyen az Európai Unió — ugyan a mai napig nem alkottak a technológiai cégek iparát átfogóan rendező szabályozást, számos előírás igyekszik a szolgáltatókat a nyilvánosság működésével kapcsolatos legalapvetőbb felelősség tiszteletben tartására rábírni. Az alábbi áttekintésben a digitális magánvállalkozásokat érintő, szólásszabadsággal, adatvédelemmel és szerzői jogokkal kapcsolatos szabályozási megoldásokat és dilemmákat érintjük.

E körben — Dr. Koltay András definíciójára hagyatkozva — azokra az ún. Ezzel együtt, az egyik legalapvetőbb szabályozási anomália éppen az, hogy az államok számos esetben átengedik a platformoknak a jogi szempontból vitás kérdések kapcsán a döntés, de legalábbis a mérlegelés lehetőségét a szólásszabadsággal összefüggésben; míg az adatvédelmi szabályozás nem naprakész a változó technológiai innovációból eredő helyzetek rendezése szempontjából.

Ezzel kapcsolatban mindenekelőtt az az alapelv érvényesül, hogy a platformokon bonyolított kommunikációra az általános hatályú jogszabályok vonatkoznak, melyek azonban meg is adják az ezzel kapcsolatos legfőbb dilemmát.

Természetes öregedés - Mit jelent ez számodra

Ezek svájci anti aging kakas szabályozások ugyanis sok esetben nincsenek tekintettel a platformokon zajló kommunikáció — fent már részletezett — szerteágazó, speciális sajátosságaira. A social media platformok alapjaiban változtatták meg a nyilvánosság szerkezetét.

Az egyes államok és azok közösségei ugyan arra törekszenek, hogy a digitális szolgáltatókat rászorítsák bizonyos vélemények eltávolítására például gyűlöletbeszéd, gyermekek védelme, egyes személyiségi jogsértő tartalmak kapcsána jogsértések jellegének elbírálását, sőt a tartalmak közti szubjektív szelektálást valójában a jogalkalmazást a legtöbb esetben maguk a platformok végzik az államok helyett.

EEz a gyakorlat jelenleg a digitális platformok eljárásának legalapvetőbb szólásszabadságjogi dilemmája, mely a szólásszabadság alkotmányos felfogását új alapokra helyezi, e tekintetben pedig az állami szerep — ezáltal a szuverenitás — egyre inkább másodlagossá válik. Bár az európai szabályozási gyakorlatban a tárhelyszolgáltatónak minősülő platformok elsődlegesen nem felelősek a felületükön megjelenő jogsértő tartalmakért, azért viszont igen, ha nem működnek közre e tartalmak nyilvánosságának korlátozásában.

Így elvileg bizonyos tartalmak földrajzi helyre szabott korlátozás nélkül olyan államokban is elérhetővé válhatnak, ahol azok megjelenése egyébként szólásszabadságjogi problémákat vehet fel. Az AVMS irányelv ban módosult, mivel nemzetközi anti aging megoldások platformok olyan mértékben alakították át néhány év leforgása alatt a digitális kommunikációs teret, hogy több, korábbi rendelkezés életszerűtlenné vált.

A módosítás újdonsága az volt, hogy bevezette az ún. Az egyes szolgáltatók pedig az irányelv tagállami átültetése után válnak kötelezetté e tárgykörben. Ehhez képest az Egyesült Államok szabályozási keretrendszere hasonló, csak épp jóval szűkebben értelemezett, ami — figyelembe véve, hogy a digitális platformok túlnyomó része amerikai székhelyű, számos problémát felvet. Az amerikai felfogás szerint mindenesetre a platformok komoly immunitásban részesülnek, noha e védelem alól adott esetben ki is kerülhetnek.

Ezek a platformok nem vonhatók felelősségre az esetleges jogsértő tartalmak miatt, mivel a jog alapján csak kereteket biztosítanak a tartalomfeltöltéshez. Persze más megítélés alá esik, ha a platformok kontrollálnak, generálnak, szerkesztenek, illetve módosítanak különböző jogsértő tartalmakat, mivel ebben az esetben kikerülnek a védelem hatálya alól.

Így például fontos megemlíteni azt a ban kihirdetett új törvényt, amely a szexuális célú emberkereskedelmet támogató weboldalakkal szembeni fellépést tette lehetővé.

Ráadásul a tradicionális médiában megszokott szerkesztői felelősség hiánya miatt — noha algoritmus alapú szűrők működhetnek — a jogsértések száma jóval nagyobb lehet. Koltay András ezzel összefüggésben arra az anomáliára is rámutat, hogy mivel az adott platform közvetítőként, ún.

Érdemes továbbá megemlíteni, hogy az amerikai jogban a CDA Ugyan ez az immunitás vonatkozik a felhasználókra is, ha csak továbbítanak valamely rágalmazó tartalmat, nemzetközi anti aging megoldások nem ők az adott tartalom eredeti szerzői. Ez azt jelenti, hogy a magánélet védelmét biztosító eszközök, kártérítési tényállások vagy a polgári törvénykönyv vonatkozó rendelkezései az irányadók ebben az esetben is a felhasználók egymás közti vitái kapcsán.

Egyebekben pedig e téren is az Eker. Elsősorban ugyanakkor ebben az esetben is az adott platformnak kell döntenie egy érintett tartalom jogszerűségének kérdésében, amivel a platform szerkesztői kvázi bírói szerepbe kerülnek. Az már más kérdés, hogy amennyiben a platform a nyilvánvaló jogsértés ellenére nem távolít el egy adott tartalmat, nemzetközi anti aging megoldások szemben is indítható jogi eljárás.

A platformok így bizonyos szempontból manipulálhatják a felhasználók gondolatait. Mivel a felhasználók a felhasználási szabályzat elfogadásával maguk adnak felhatalmazást erre a gyakorlatra, a jelenlegi helyzet kérdésessé teszi a magánszféra-védelem jövőjét a digitális kommunikáció keretei között.

Bár nemzetközi anti aging megoldások a tartalmak a rokonokkal szemben is védelmet élveznek, sokszor ez ütközik a családtagok kegyeleti jogával.

Ezekben az esetekben is kiemelt szerepet kap egy-egy platform működési szabályzata, mely számos esetben viták tárgya lehet. Azon túl, hogy a social media platformokon közzétett ilyen jellegű tartalmakra az általánosan előírt tilalmak vonatkoznak, számos nemzeti szabályozás külön is igyekszik szabályozni ezt a területet, amire itt érdemes röviden kitérni. A brit Communications Act például közvetlenül deklarálja a közhasználatú elektronikus hírközlési hálózat nem megfelelő használatának tilalmát.

Előbbi a másoknak elektronikus hírközlés útján továbbított illetlen, súlyosan sértő, fenyegető üzenetek küldését szankcionálja; [25] míg utóbbi a fenyegető, zaklató vagy sértő szavak használatának, az erre irányuló magatartás, továbbá a rasszista és vallási alapú gyűlöletbeszéd nemzetközi anti aging megoldások szól. Az európai tagállamok közül több nem kizárólag az Eker.

Itt kiemelten fontos megemlíteni a év elején hatályba lépő német szabályozást. A jogszabály úgy rendelkezik, hogy az annak hatálya alá tartozó, 2 millió főnél több felhasználóval rendelkező platformszolgáltatóknak a kifejezetten nevesített bűncselekményeket megvalósító felhasználói tartalmakat törölniük kell. E körbe tartoznak a rágalmazó, gyűlöletet keltő, holokauszttagadó, rémhírterjesztést megvalósító tartalmak. Az eltávolításhoz a jogszabály időbeli előírást is megfogalmaz.

Így, ha a tartalom nemzetközi anti aging megoldások jogsértő, az erről való értesüléstől számított egy napon belül, egyéb esetben egy héten belül kell azt eltávolítani. A jogszabály mulasztás esetére szankciót is előír, melynek maximuma 50 millió euró.

Koltay András arra hívja fel a figyelmet, hogy egyes nézetek szerint bár a szabályozás ellentétben áll az Eker. Az ezzel összefüggésben felmerülő esetleges jogi problémák legnagyobb anomáliája természetesen az, hogy az ilyen típusú tartalmak mennyisége és megosztásuk elterjedése miatt a velük szembeni fellépés meglehetősen nehéz.

Az amerikai szabályozás ráadásul a CDA Ezzel együtt persze egy hamis hír kapcsán is lehetőség van a jogi úton történő érdekérvényesítésre például a megrágalmazott személlyel szembeni fellépés, kártérítési igény, stb.

Hozzászólások:

Itt különbség, hogy mivel — mint már említettük — a platformok tárhelyszolgáltatónak minősülnek, kötelezhetők a kifogásolt jogsértő tartalmak eltávolítására. Ezen túlmenően általánosságban a hamis hírekkel összefüggésben az Európai Unió e tárgykörrel foglalkozó dokumentumai mindössze ajánlásokat fogalmaznak meg a platformok számára, ezek jobb önszabályozását ösztönözve.

Az előbb említett német példa bizonyos tekintetben itt is szóba hozható, Franciaországban pedig az ilyen típusú tartalmak korlátozása választási kampányidőszakokra nézve is felmerült. Ugyanakkor az önként vállalt kötelezettségeket végül csak egy uniós gyakorlati kódex rögzítette.

Milyen esztétikai megoldásokat vállalhatunk be 45 év felett és melyeket nem?

Az európai gyakorlat kapcsán mindenekelőtt egységes szabályozási nemzetközi anti aging megoldások comprehensive law beszélünk, ami a köz- és a magánszféra egységes szabályozását jelenti az adatvédelem területén.

Ezzel összefüggésben az irányelv azon rendelkezését érdemes kiemelni — mert ez lesz az alábbiakban meghatározó —, mely értelmében a személyes adatok gyűjtésének tilalmát feloldhatja az érintett egyértelmű hozzájárulása.

A védelem szintjének nem megfelelő mértéke esetén a tagállamok jogosultak megakadályozni a harmadik országba történő adattovábbítást. Ennek kérdéseivel lentebb külön foglalkozunk. Mint fentebb már utaltunk erre a szólásszabadságot érintő jogi kérdések kapcsán, a social media platformok viselkedésalapú reklámozási gyakorlata a különleges adatok gyűjtése kapcsán is felvethet bizonyos jogi kérdéseket, amennyiben ezeknek a reklámoknak az alapja a felhasználók vagyoni helyzetére, vagy épp egészségügyi állapotára vonatkozó információk elemzése.

Jelenleg az ezzel összefüggő jogi kérdések is önszabályozás keretében kerülnek rendezésre. Az adatvédelem kapcsán is fontos szabályozó a fentebb már tárgyalt Eker. Az irányelv 7. Ez elsősorban az egyes tagállamok elektronikus adatfeldolgozásra vonatkozó szabályainak keretét tartalmazza. A szabályozás elsődleges célja az adatminimalizálás, illetve az anonim vagy álnéven szereplő adatok használatának előmozdítása. Fontos különbség, hogy míg az általános adatvédelmi irányelv csak a természetes személyek jogait védi, itt a jogi személyek is védelmet élveznek.

nemzetközi anti aging megoldások st christophe bex svájc anti aging

Ez utóbbi irányelv kapcsán a legfontosabb szabályozási kérdés a 24 preambulumbekezdésben részletezett különböző adatgyűjtési módok ügye.

Ez a szakasz rendelkezik ugyanis arról, hogy különböző kém-szoftverek, web-poloskák, rejtett azonosítók és hasonló eszközök segítségével történő titkos adatgyűjtés súlyosan sérti a felhasználók magánélet védelméhez való jogát. Az irányelv a közvetlen üzletszerzési célú levelezéssel kapcsolatban azt is rögzíti továbbá, hogy az a felhasználó előzetes hozzájárulását követően lehetséges, míg a feladó anonimizálása tilalom alá kerül.

Ez az irányelv már rendelkezett a személyes adatok megsértésének esetéről, előírta a szolgáltatók bejelentési kötelezettségét, valamint az adatok visszaélésszerű kezelését is igyekezett megelőzni. E körben különösen fontos felhívni a figyelmet arra, hogy az irányelv felhatalmazza a nemzeti szabályozó hatóságokat a különböző elektronikus hírközlési szolgáltatók intézkedéseinek ellenőrzésére és ajánlások elkészítésére e tárgykörben, a személyes adatok megsértése kapcsán pedig jogkövetkezmények és jogorvoslati módok meghatározására.

A rendelet célja az erősebb és egyszintű védelem kidolgozása az adatkezelés anti aging menopauza után területén.

A rendelet fontos újítása a kiterjesztett területi hatály kérdése. Ennek értelmében az Európai Unió területén végzett bármely, tényleges, valós és tartós jellegű személyesadat-kezelést immár az adatvédelmi rendelettel összhangban kell elvégezni, de arra való tekintet nélkül, hogy az adatkezelés az Európai Unió területén zajlik-e.

  • Svájci barokk zeneszerző anti aging
  • Élő Oxygen Prime Bőrfiatalítás mesterfokon oxigénnel, és a legújabb nemzetközi elismerést kiváltó ránctalanító, kötőszövetvédő és felépítő hatóanyagokkal.
  • Legyen szó klasszikus értelemben vett bőrbetegségről, vagy akár csak egy enyhe esztétikai problémáról, mögötte mindig ott van egy ember, aki az én páciensem az által, hogy megbízott bennem, és engem keresett fel azért, hogy a segítségemmel oldja meg a gondját.

A GDPR-rendelet 7. A rendelet értelmében akkor tekinthető az adatkezelés hozzájáruláson alapulónak, ha az érintett tisztában van legalább adatkezelő kilétével és a személyes adatok kezelésének céljával, a hozzájárulás pedig önkéntes, konkrét és tájékoztatáson alapuló.

Ha e platformok használata adatgyűjtéssel jár együtt, az adatkezeléshez egy szülő vagy gondviselő beleegyezése szükséges. Létezik a szabályozásban egy 2 százalékos bírságolási fokozat is, mely az adatfeldolgozó számára kötelező intézkedések elmulasztása esetén szabható ki, ha nem értesítik a megfelelő hatóságot és az adatalanyt az őket ért adatszivárgások bekövetkeztéről.

A rendelettel összefüggésben is érdemes kitérni a harmadik országokat érintő adatkezelésre. Ezekben az esetekben a később tárgyalásra kerülő ún. Így például azt, hogy harmadik országba történő személyes adattovábbításhoz szükséges egy megfelelőségi határozat, mely az adott állam, annak valamely területe, egy vagy több meghatározott ágazata, vagy az adott nemzetközi szervezet megfelelő védelmi szintjének meglétéről nyilatkozik. E körben az Európai Bizottság végez monitoring tevékenységet.

Az adatvédelem kérdését tekintve ráadásul az eltérés lényegesen jelentősebb, ami elsődlegesen abból fakad, hogy az amerikai adatvédelem általános szintje az Európai Unióban meglévő szintnél alacsonyabban került meghúzásra. A korábbi Safe Harbour kapcsán az Európai Unió nemzetközi anti aging megoldások számos nyilvánvaló hiányosságot tárt fel, ami miatt az Európai Unió döntéskényszerbe került, így létre kellett hozni az új, jelenleg is érvényes adatvédelmi egyezmény rendszerét a nemzetközi anti aging megoldások és az Egyesült Államok között.

Az egyezmény rendelkezik a személyiségi jogok védelméről, biztosítékokat nyújt az Egyesült Államok kormányzata általi adathozzáférésekkel szemben, továbbá kötelezettségeket fogalmaz meg azokra a vállalatokra nézve, melyek személyes adatokhoz férnek hozzá az Európai Unióból.

nemzetközi anti aging megoldások luminesce anti aging szérum eladó

Az új egyezmény alapelvei a Safe Harbour rendszerhez nemzetközi anti aging megoldások, így magában foglalják az adatkezelés kapcsán a tájékoztatásra, a választásra, a biztonságra, a hozzáférhetőségre, az integritásra és célhoz kötöttségre, a panaszkezelésre, valamint a továbbításért való felelősségre vonatkozó alapvető rendelkezéseket. Elöljáróban annyit leszögezhetünk: természetesen az alapvető felhasználási feltételek lekövetik a szabályozásokban megfogalmazott alapvetéseket.

A Google Adatvédelmi és Általános Szerződési Feltételeiben például részletesen körülírják az általuk gyűjtött adatok mennyiségét, minőségét és a felhasználás céljait.

Emellett a vállalat leszögezni, hogy a Privacy Shield-ben meghatározott alapelveket tiszteletben tartják, valamint az iparág online hirdetésekre vonatkozó átláthatósági és szabad független felülvizsgálat anti aging krém vonatkozó alapvető szakmai gyakorlatát is követi.

A vállalat adatvédelmi és reklámozási politikája alapján továbbá nem gyűjt szenzitív adatokat konkrétan személyes problémákkal kapcsolatos adatok, személyiséghez és hithez kapcsolódó adatok, szexuális preferenciával arc ráncok eltüntetése adatok.

Nemrég például épp az derült ki, hogy a Google az érintettek tudta nélkül gyűjtött érzékeny egészségügyi adatokat az egyik legnagyobb amerikai magánegészségügyi szolgáltatótól. Emellett természetesen azt is rögzítik, hogy a cég részese az Privacy Shield-rendszernek. Erre jó példa a már többször említett viselkedésalapú reklámozás, hiszen ezek használata rendszerint közvetlen adattovábbítást jelent harmadik fél részére, nagyobb teret nyújtva a platformok önszabályozásának, és megnehezítve a felhasználók jogérvényesítését.

Ennek a célja, hogy védelmet biztosítson a harmadik fél által gyűjtött adatokkal szemben. Érdekesség, hogy nemrég az Egyesült Államok Szenátusa már a konkrét jogi szabályozás irányába igyekezett elmozdítani ezt az elvet, kiterjesztve annak alkalmazását több digitális platformra is.

Ez úgy valósul meg, hogy bizonyos website-ok tervezése során már eleve tekintettel vannak a vonatkozó európai adatvédelmi rendszerre, a felületen alapbeállítás szerint sem történik engedély nélküli adatgyűjtés. A két legvitatottabb pont az új szabályozás kapcsán az ún. Korábban sokan úgy értelmezték az ezzel kapcsolatos szándékot, hogy az új irányelv beszüntetné azt a gyakorlatot, mely alapján a tartalomgyártók által előállított cikkekre mutató linkeket, címeket és ajánlószövegeket ingyenesen lehet közölni más oldalakon.

A szabályozás viszont ténylegesen nem vonatkozik az ún. Ez alapján a digitális platformoknak felelősséget kell vállalniuk minden, a felhasználók által feltöltött tartalom vonatkozásában. A gyakorlatban ez a rendelkezés a platformokat szűrő funkciók alkalmazására bírja rá, melyek akár a feltöltés előtt képesek meggátolni a különböző jogvédett tartalmak közzétételét. A szólásszabadság területén a felhasználó felek egymás közti, Európai Unión belüli jogvitáit értelemszerűen annak az államnak a bírósága előtt lehet rendezni, ahol a felperest hátrány érte.

Hogyan indult útjára a QMS?

Ami az egyes platformok jogsértő tevékenységével szembeni fellépést illeti, a jogsértő tartalmak eltávolítására vonatkozó előírásoknak a fentebb említett Eker. Ez alapján az Európai Unió területén legalább telephellyel rendelkező platformszolgáltatók, miáltal tárhelyszolgáltatónak minősülnek, eltávolítási kötelezettségük állhat fenn, ami a székhely vagy telephely szerinti állam bírósága előtt juttatható érvényre.

nemzetközi anti aging megoldások mona anti aging

Ezzel együtt fontos leszögezni, hogy az államok indokolt esetben és az irányelvben rögzített feltételek mellett maguk is korlátozhatják a platformok működését. Mivel pedig az uniós jog értelemszerűen nem terjed ki a harmadik országokban letelepedett szolgáltatókra, velük szemben a jogi aktív összetevők az anti aging termékekben feltételeiről az államok szabadon döntenek.

Természetesen miként a fentebb részletezett uniós rendeletek irányelvek, valamint ahogyan a Privacy Shield egyezmény alapján láttuk, az Európai Unió területén történő adatgyűjtés és a feldolgozás tekintetében a tagállamok bíróságai — sőt az Európai Nemzetközi anti aging megoldások Bíróságának Safe Harbour- ügyben hozott döntése alapján — a tagállamok adatvédelmi hatóságai is vizsgálhatják az ezzel kapcsolatos ügyeket.

A Facebook korábban arra törekedett, hogy az esetleges jogérvényesítés kizárólag az Egyesült Államok észak-kaliforniai bírósága, vagy a San Mateo megyében működő állami bíróság előtt legyen lehetséges, az alkalmazandó jog pedig Kalifornia állam joga legyen.